Fortior Privacy

Op deze pagina wordt beschreven hoe Stichting Fortior haar Informatiebeveiliging en Privacy gestalte geeft. Hiermee voldoen we aan de nieuwe AVG-wetgeving.

Fortior hanteert hiervoor onderstaande documenten:

Privacyreglement
Protocol beveiligingsincidenten en datalekken
Fortior gedragscode
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Verzoek tot intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal
Verwerkersovereenkomsten met leveranciers die persoonsgegevens van Fortior medewerkers of leerlingen verwerken.Privacyverklaring Stichting Fortior

Contactgegevens: Stichting Fortior Wylrehofweg 11 5912PM Venlo (info@fortior.nl)
Verwerkingsverantwoordelijke (bestuur): Dhr. P. van Eijk (info@fortior.nl)
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming : Dhr. T. Kusters (info@privacycollectief.nl)
Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken: privacy@fortior.nl


Stichting Fortior verwerkt van al zijn leerlingen en hun ouders persoonsgegevens.† Stichting Fortior vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Stichting Fortior is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind
Stichting Fortior verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht (de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen).
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto's en video's) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Welke gegevens verwerken wij van uw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij† Stichting Fortior.

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kun u terugvinden onderaan deze toelichting bij
CategorieŽn van persoonsgegevens.
Op uw eigen verzoek† en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Stichting Fortior† zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht (de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen), de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

Wij kunnen commerciŽle derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Fortior. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciŽle derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd (of beter "versleuteld")bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Gegevens uit de leerling administratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard. Als u er behoefte aan heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.† Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Fortior. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
Stichting Fortior zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Opsomming van de categorieŽn van persoonsgegevens:
Categorie Toelichting
1. Contactgegevens 1a: naam, voornaam,
1b: geboortedatum, geslacht;
1c: overige gegevens te weten:
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens.
2. Leerling nummer een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1
3. Nationaliteit en geboorteland
4. Ouders, voogd contact gegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres, geboorteland, gezindte, burgerlijke staat, opleiding, beroep)
5. Medische gegevens (o.a. MQ-scan) gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen);
De Gemeente Venlo verkrijgt inzicht in de motorische vaardigheden van kinderen door de zgn. "MQ-scan" in te zetten tijdens de gymnastieklessen op onze scholen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, zodat de Gemeente Venlo niet de gegevens van individuele kinderen kan inzien.
6. Godsdienst gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag).
7. Studievoortgang gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs
  • Begeleiding leerling ( inclusief ontwikkelperspectief OPP)
  • Aanwezigheidsregistratie
  • Medisch dossier (papier)
  • Klas, leerjaar
8. Onderwijsorganisatie gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.
9. FinanciŽn gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten.
10. Beeldmateriaal foto's en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.
Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig.
11. Docent /zorgcoŲrdi-nator/ intern begeleider gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs.
12. BSN (PGN) In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.
13. Overige gegevens, te weten …. andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. Deze zullen apart vermeld en toegelicht worden.

Print Pagina printen